Home

Financiële hoofdlijnen (Budgettair Kader Begroting 2024 - 2027)

Begrotingssaldo 2024 - 2038 en Algemene reserve

2024: begrotingssaldo en Algemene reserve
Het begrotingssaldo voor jaarschijf 2024 was bij vaststelling van de Voorjaarsnota 2023 € 27,5 mln (positief). Door de mutaties in deze Kadernota 2024 - 2027 daalt het begrotingssaldo met € 2,2 mln. Per saldo is in de jaarschijf 2024 dan sprake van een voordelig begrotingssaldo (overschot) van € 25,3 mln.
In overeenstemming met het huidig beleid wordt het overschot op het begrotingssaldo gestort in de Algemene reserve.

2025 en verder: begrotingssaldo langere termijn
Het begrotingssaldo zoals in deze Kadernota verwerkt geeft een dalende trend weer die vanaf 2026 negatief is. In de Begroting 2023 is aangegeven dat het doen van voorstellen tot het herstellen van het evenwicht van de begroting onderdeel is van de coalitieonderhandelingen, en nadien verwerkt zullen worden in de Begroting 2024. Evenals vorig jaar geldt ook bij het opstellen van deze Kadernota dat er sprake is van onzekerheden, zowel aan de lastenkant (inflatie en rente) als aan de batenkant (provinciefonds en opcenten motorrijtuigenbelasting). Deze onzekerheden worden verder geduid in het hoofdstuk 'onzekerheden met mogelijke impact op het begrotingssaldo'.

Het begrotingssaldo is het verschil tussen de geraamde baten en lasten in een bepaald jaar. Deze overschotten of tekorten worden verrekend met de algemene reserve. Het begrotingssaldo geeft aan of er op de lange termijn sprake is van een reëel en structureel begrotingsevenwicht. Het begrotingssaldo mag tijdelijk negatief zijn. Dit tekort op het begrotingssaldo wordt dan gedekt uit de algemene reserve. Dit kan alleen zolang er vrije ruimte is in de algemene reserve is. Het begrotingssaldo is te beïnvloeden door te sturen op de baten en/of de lasten.

Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 07:03:18 met de export van 07/11/2023 06:55:47