Bestuurlijke Inleiding
Voor u ligt de Kadernota 2024 met het meerjarig perspectief op het begrotingsjaar 2024 en de drie daarop volgende jaren. Dit meerjarig perspectief is uitgewerkt in een financiële meerjarenraming en voorzien van een toelichting.

Deze Kadernota is opgesteld aan het eind van de coalitieperiode van het huidige college, in een periode van de provinciale verkiezingen. Kortom, een bijzondere periode. We zijn daarom terughoudend geweest in beleids- en begrotingsbijstellingen die een beslag leggen op de algemene middelen en het begrotingsresultaat. Deze Kadernota is beleidsarm en er zijn weinig prioritaire onderwerpen opgenomen. Bijstellingen en beleidsonderwerpen die in financiële zin onvoorzien, onvermijdelijk of onuitstelbaar zijn, staan er wel in. En op basis daarvan zijn de financiële kaders en het bijbehorende financiële langetermijnperspectief opgenomen.

Voor de Begroting 2024 is deze kadernota het startpunt. De uitkomst van de collegeonderhandelingen na de verkiezingen en een nieuw coalitieakkoord hebben een grote impact op het verdere proces en de inhoud van de Begroting 2024. Het is aan een nieuw college om begrotingsbijstellingen en nieuwe beleidsvoorstellen te doen en het beleid te prioriteren. Deze keuzes en bijstellingen worden vervolgens beleidsmatig en financieel uitgewerkt voor de Begroting 2024.

Net als vorig jaar is in deze Kadernota het hoofdstuk strategisch kennisbeeld opgenomen. In dit hoofdstuk laten we zien hoe we omgaan met de programmering van kennis binnen de provincie en hoe de samenhang is met de monitor leefomgeving. Vanwege het beleidsarme karakter van deze Kadernota, is dit hoofdstuk beknopt van opzet. Waar nodig, verwijzen we u door naar belangrijke instrumenten waarmee u als Provinciale Staten uitvoering kunt geven aan uw kaderstellende en agenderende rol. Zo kunt u via de Lange Termijn Agenda (LTA) van het Omgevingsbeleid zien welke statenvoorstellen in het kader van het omgevingsbeleid naar u toekomen en wanneer. Via de Monitor Leefomgeving kunt u zien hoe het er ‘buiten’ in de provincie Zuid-Holland voor staat.

Per ambitie is op het niveau van beleidsdoel aangeven waar de wijzigingen in het financiële kader plaatsvinden. Het gaat dan met name om diverse prijsactualisaties en de  verwerking van prijsinflatie.

Elke dag beter. Zuid-Holland.
Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
mei 2023

Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 07:03:18 met de export van 07/11/2023 06:55:47