Home

Strategisch kennisbeeld

Kennisonderzoek

De provincie Zuid-Holland doet elk jaar strategisch onderzoek naar verschillende thema’s. Onder strategische kennis verstaan we langetermijn en sectoroverstijgende kennis, die nodig is om complexe maatschappelijke opgaven op te pakken en/of nieuwe thema’s te signaleren. Belangrijke drijfveer daarbij zijn transities. Maatschappelijke, economische, technische en ecologische transities kunnen elkaar in toenemende mate beïnvloeden, versterken of dwarszitten. Onderzoek kan helpen tijdig te onderkennen waar de dwarsverbanden zitten en aan te geven hoe daarmee om te gaan. Zo mogelijk worden daarbij waardevolle nieuwe perspectieven ontdekt. Met die kennis kunnen we de uitvoerbaarheid en de impact van onze ambities vergroten.

Strategische kennis is volop beschikbaar in allerlei vormen, vaak rapporten van kennisinstellingen, adviesbureaus, NGO’s of (inter)gouvernementele organisaties. De provincie Zuid-Holland richt zich op aanvullend strategisch onderzoek dat specifiek op onze provincie is gericht. Circa 80% van deze strategische onderzoeken en verkenningen is direct bedoeld voor de uitvoering van Zuid-Hollands beleid. De overige 20% is gericht op signaleren en agenderen van nieuwe thema’s, die mogelijk op korte of langere termijn relevant worden voor de provincie.

Strategische kennis in ontwikkeling: aandacht voor brede welvaart
Provinciale Staten zijn in april 2023 geïnformeerd over het programma voor strategische kennisontwikkeling in 2023, inclusief een vooruitblik op 2024. In 2023 krijgt het thema brede welvaart opnieuw en intensiever op verschillende manieren de aandacht. Zo worden onderzoeken die dit thema raken in 2023 afgerond.
Bestuurlijk vertrekpunt voor kennisontwikkeling over brede welvaart is het behandelvoorstel van 20 december 2022 voor de aangenomen motie 1159 Sturen op Brede Welvaart , niet alleen geld telt.

Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 07:03:18 met de export van 07/11/2023 06:55:47