Home

Strategisch kennisbeeld

Monitor leefomgeving

De monitor leefomgeving Zuid-Holland laat zien hoe het er ‘buiten’ voorstaat in de provincie Zuid-Holland. Deze monitor  brengt (beleidsrelevante) ontwikkelingen in de leefomgeving in beeld, zonder uitspraak te doen over de relatie met provinciaal beleid of de effectiviteit, efficiëntie of legitimiteit van provinciale keuzes binnen dat beleid. De monitor beschrijft de staat van de leefomgeving aan de hand van een compacte set indicatoren, voor het overzicht gegroepeerd in samenhangende thema’s. Door de monitor jaarlijks in geactualiseerde vorm uit te brengen worden langjarige trends en ontwikkelingen zichtbaar. Deze trends kunnen gebruikt worden bij  besluitvorming over de kadernota. In oktober 2022 is de monitor vastgesteld in Provinciale Staten, waarmee de eerste formele versie ervan beschikbaar is gekomen.
De monitor leefomgeving Zuid-Holland heeft samenhang met de kadernota, maar is geen onderdeel daarvan. Volgens afspraak wordt de monitor ieder jaar in aanloop naar de besluitvorming over de kadernota geactualiseerd. Daarbij worden de individuele indicatoren, indien van toepassing, geactualiseerd en vindt op onderdelen ook doorontwikkeling van het instrument plaats. Om die reden is de monitor voor dit moment ook voorzien van een apart besluitvormingstraject, dat in de pas moet lopen met de besluitvorming over de kadernota. In de kadernota duiden we de ontwikkelingen die uit de monitor leefomgeving zichtbaar worden. Aangezien de huidige kadernota beleidsarm van karakter is, ontbreekt die duiding in deze versie. Wel zal vanuit de besluitvorming over de actualisatie van de monitor op meer feitelijke basis aangegeven worden waar er veranderingen in de leefomgeving ‘buiten’ in Zuid-Holland zijn opgetreden.

Voor de meest actuele versie van de monitor leefomgeving Zuid-Holland verwijzen we naar: https://monitorleefomgeving.zuid-holland.nl/

Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 07:03:18 met de export van 07/11/2023 06:55:47