Home

Financiële hoofdlijnen (Budgettair Kader Begroting 2024 - 2027)

Mutaties begrotingssaldo in de Kadernota 2024-2027

Onderstaand overzicht geeft de mutaties in het begrotingssaldo weer ten opzichte van de meerjarenraming van de Voorjaarsnota 2023. Per saldo is er op basis van deze mutaties sprake van een daling van het begrotingssaldo in 2024 met € 2,2 mln. Het begrotingssaldo voor jaarschijf 2024 komt daarmee op € 25,3 mln (voordelig) en is er dus sprake van een begrotingsoverschot.

Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 07:03:18 met de export van 07/11/2023 06:55:47