Home

Financiële hoofdlijnen (Budgettair Kader Begroting 2024 - 2027)

Lange termijn doorkijk

Het begrotingssaldo is het verschil tussen de baten en lasten in 1 jaar. De baten zijn grofweg te verdelen in
algemene en specifieke dekkingsmiddelen. Specifieke dekkingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld rijksbijdragen, zijn vaak tijdelijk van aard. Als er geen bestemmingsreserves zijn dan kunnen de lasten in principe nooit hoger worden dan de baten in een bepaald jaar.

Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 07:03:18 met de export van 07/11/2023 06:55:47