Home

Bijlagen

Bijlage 4 Vooruitblik Nota Onderhoud Kapitaalgoederen (NOK) Provinciale Infrastructuur 2024-2038

Provinciale Staten zien erop toe dat de begroting structureel in evenwicht is. Dit houdt onder andere in dat er langjarig voldoende middelen beschikbaar zijn voor beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur. Om inzicht te geven in de hiervoor benodigde middelen wordt eens per vier jaar een Nota Onderhoud Kapitaalgoederen met budgetbehoefte (NOK) opgesteld. Deze nota biedt inzicht in de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud en de daarmee gepaard gaande kosten. Op 21 februari 2023 heeft het college van Gedeputeerde Staten de Notitie toename kosten beheer en onderhoud provinciale infrastructuur vastgesteld. Deze notitie, met een begeleidende GS brief aan Provinciale Staten, is op 19 april 2023 in de procedurevergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Economie / Bereikbaarheid en Energie als ingekomen stuk opgenomen. In de notitie is aangeboden om een technische sessie te organiseren voor geïnteresseerde Statenleden. In de procedurevergadering is van dit aanbod gebruik gemaakt. Die technische sessie staat onder voorbehoud gepland op woensdag 24 mei 2023.
In de notitie is de aanbeveling gedaan om het in de notitie toegelichte financiële vraagstuk onderdeel te laten zijn van de coalitieonderhandelingen. De uitkomst daarvan is bij het opstellen van deze Kadernota nog niet bekend, en om die reden ook niet verder (cijfermatig) uitgewerkt in deze Kadernota.

Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 07:03:18 met de export van 07/11/2023 06:55:47