Home

Onzekerheden met mogelijke impact op het begrotingssaldo

Begrotingssaldo met onzekerheden

In dit hoofdstuk van de Kadernota staan we evenals vorig jaar stil gestaan bij onzekerheden die een mogelijke impact hebben op het begrotingssaldo.

Het begrotingssaldo geeft weer of de provincie een overschot of een tekort heeft op de geplande uitgaven. De uitgaven worden zo realistisch mogelijk geraamd voor de taken en activiteiten die we komende jaren gepland hebben. Daarnaast zijn ook de inkomsten geraamd die we verwachten te krijgen. Het saldo van baten en lasten, aangeduid als het begrotingssaldo, dient structureel en reëel in evenwicht dient te zijn. Hiervan kan alleen worden afgeweken als het aannemelijk is dat het structurele en reële evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht. Dit is vastgelegd in de Provinciewet in artikel 193. Voor deze Kadernota betreft dat de periode tot en met 2027.

Sinds enige jaren wordt in de provinciale Kadernota een meerjarig financieel perspectief geschetst over een periode van 15 jaar. In deze Kadernota is dat het perspectief tot en met het jaar 2038. Een dergelijk perspectief vergroot het lange termijn inzicht. Daarmee kan het bijdragen aan de besluitvorming door Provinciale Staten over de uitvoering van beleid waarvan de financiële effecten soms pas op langere termijn zichtbaar worden. Een voorbeeld hiervan betreft investeringsprojecten, waarvan de kapitaallasten en de lasten voor beheer en onderhoud pas na enige jaren tot uitdrukking komen in het financiële beeld.  

Een meerjarig financieel perspectief schetsen dat zoveel jaren vooruit kijkt is uiteraard omgeven met veel onzekerheden. Naarmate de tijdshorizon verder weg ligt, wordt die onzekerheid steeds groter. Dat geldt zowel voor de uitgaven als de inkomsten. In dit hoofdstuk wordt hier een nadere duiding op gegeven.
Deze Kadernota is opgesteld tijdens de (in)formatiefase van een nieuwe coalitie. De verwerking van het nu nog onbekende coalitieakkoord zal ongetwijfeld van invloed zijn op het nu bekende meerjarig financieel perspectief. Daarin worden naar verwachting ook oplossingsrichtingen en keuzes opgenomen die ertoe bijdragen dat er een meerjarig sluitende begroting tot stand komt.

Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 07:03:18 met de export van 07/11/2023 06:55:47